Skip to content

Chess and checkers / Szachy i warcaby

Chess „Sifor” 
A chessboard base made of oak wood, where the slots were pierced, and pasted wood of amaranth and ash. Checkerboard frame made of ash wood, pawns are also ash and amaranth. The total size of the chessboard is 278mm x 370mm x 25mm. Dimensions of trusses: 25mm. Height of the pawns: 30mm. Depth of slots for pawns: 13mm. The whole is oil protected.

Szachy „Sifor”
Baza szachownicy wykonana z drewna dębowego, w którym zostały wydłutowane gniazda, i wklejone drewno amarantu oraz jesionu. Ramka szachownicy wykonana z drewna jesionu, pionki to również jesion i amarant. Wymiar całkowity szachownicy wynosi: 278mm x 370mm x 25mm. Wymiar pól kratownicy: 25mm. Wysokość pionków: 30mm. Głębokość gniazd na pionki: 13mm. Całość zabezpieczona olejem.


Checkers „JAD”
Made of ash, amaranth and oak. The chessboard made of ash wood, 27mm thick, in which the slots were dug out and the oak wood was pasted. Amaranth wood was used to create the frame and part of the pawns. Bright pawns are made of ash. Finished with oil. The total size of the chessboard is: 285mm x 285mm.

Warcaby „JAD” (jesion, amarant, dąb)
Warcaby wykonane z drewna jesionu, dębu i amarantu. Szachownica powstała na drewnie jesionu, o grubości 27mm, w którym zostały wydłutowane gniazda i wklejone drewno dębowe. Drewno amarantu zostało użyte do stworzenia ramki oraz części pionków. Jasne pionki wykonane zostały z jesionu. Całość zabezpieczona olejem. Wymiar całkowity szachownicy wynosi: 285mm x 285mm. Film z powstawania warcabów: MOVIE: warcaby „JAD”


Chess “Teiro”
A chessboard made of ash wood, enclosed by an exotic wood frame. The outside dimension is 43cm x 43cm. All decorations were handmade. The whole oil-protected, which in the case of overexploitation of wood surfaces, will facilitate its restoration. The weight is about 2kg, which ensures the stability and comfort of the game. The foots, which are screwed on the bottom, protects the surface of the furniture on which the chessboard stands. In addition, they slightly raise the whole up, creating the illusion of a levitating chessboard. Figures made of ash wood, oil protected. The decorations on the pawns and kings, are made of brass.

Szachy „Teiro”
Szachownica wykonana z drewna jesionu, zamknięta ramą z drewna egzotycznego. Wymiar zewnętrzny wynosi 43cm x 43cm. Wszystkie zdobienia zostały wykonane ręcznie. Całość zabezpieczona olejem, co w przypadku nadmiernej eksploatacji powierzchni drewna, ułatwi jego restaurowanie. Waga wynosi około 2kg, co zapewnia stabilność i komfort rozgrywki. Przykręcone od spodu stopy, zabezpieczają powierzchnię mebla na którym stoi szachownica. Dodatkowo, podnoszą lekko całość do góry, tworząc złudzenie lewitującej szachownicy. Figury wykonane z drewna jesionu, zabezpieczone olejem. Zdobienia znajdujące się na pionkach i królówkach, wykonane zostały z mosiądzu.